Bryn sentrum

Nytorget i Bryn sentrum kan se slik ut om noen år.

Et fremtidsrettet, levende og attraktivt byområde

Det er Entra og JM Norge som samarbeider om utviklingen av Bryn sentrum

Bryn sentrum skal utvikles til å bli et fremtidsrettet, levende og attraktivt byområde. Hensikten er å utvikle boliger, næring og sentrumsformål, samt offentlige rom og grøntarealer med høy kvalitet. Det nye Bryn sentrum er direkte integrert med det fantastiske kollektivtilbudet på Bryn. Planarbeidet for Bryn sentrum er i full gang og det formelle oppstartsmøtet ble avholdt i mars 2020.

Grønnere, varmere og mer skapende
Til grunn for planarbeidet ligger en ambisjon om å oppnå ca 60 000 m2 bolig og ca 80 000 m2 næring, i tillegg til barnehage.

Planen vil fremme en høy og kompakt utnyttelse med fokus på gode og velfungerende offentlige rom på bakkeplan, tilrettelagt for byliv og nabolagskvaliteter. De offentlige rom skal fungere som viktige forbindelsesakser som binder Bryn sentrum sammen med områdene rundt og også være viktige grøntkorridorer som trekker naturen inn i sentrum.

Tiltaket skal i sum bidra til at flere bor på, arbeider på, oppholder seg på og bruker Bryn. Dette er en forutsetning for å lykkes med å skape et grønnere, varmere og mer skapende Bryn.

En forlengelse av den tette byen
Bryn sentrum skal utvikles som en forlengelse av den tette byen i Oslo, og markere et tyngdepunkt i møtet mellom byens sentrale deler og bydelene i henholdsvis øst og sør. Bryn skal utvikles som en ”Byport Øst” som tydeliggjør denne plasseringen i byen.

Lokalt på Bryn skal Bryn sentrum være en drivkraft for den øvrige urbane utviklingen på eiendommene rundt og fungere som et tyngdepunkt og hjerte i nærområdet. Bryn sentrum skal også fungere som et sentrumsområde for tilstøtende nabolag som Teisen og Etterstad.

Integrert i kollektivknutepunktet

Brynseng torg – slik kan det se ut i fremtiden.

Brynseng T-banestasjon og den nye gateterminalen for bussene omkranser det nye Brynseng torg. Dette blir det viktigste kollektivknutepunktet øst i Oslo og det mest tilgjengelige knutepunktet i regionen – sammen med Oslo S.