Nye Bryn

Brynsallmenningen

Identitet og attraktivitet
Brynsallmenningen skal bli det store grønne byrommet og kobler Nye Bryn over t-banen til skolen og de frodige grøntområdene langs Alnaelva. Allmenningen vil fylles med ulike funksjoner og tilrettelegge for aktivitet og møte mellom mennesker. Områdets nye barnehage er planlagt i tilknytning til allmenningen som vil bidra til liv og røre gjennom dagen.

VPOR for Bryn

Ideen om Brynsallmenningen ble lansert i VPOR – Veiledende plan for offentlige byrom – for Bryn.

Brynsveien 17-19

Det er Bryn eiendom som utvikler Brynsveien 17-19

Fremtidig utviklingsområde
Bryn Eiendom er i startgropen med en plan for utvikling av Brynsveien 17-19 med et prosjekt som hovedsakelig er fokusert på boliger.

Et nytt område for bolig og næring
Brynsveien 17-19 er et større område mellom Tvetenveien, Brynsveien og Brynshøgda. Området eies av Bryn Eiendom. Sommeren 2020 ble det utlyst et parallelloppdrag og fire arkitektkontor er med i konkurransen. Arkitektkontoret Hille Melbye arkitekter vant konkurransen.

Planen er at Brynsveien 17-19 vil bli utviklet etter Bryn sentrum.

Bryn Eiendom AS
Trine Lise Myrengen, eiendomssjef
tlm@bryneiendom.no
932 84 035

Oslos nye hovedbrannstasjon skal bygges på Bryn

I forbindelse med arbeidet med det nye regjeringskvartalet skal Oslo hovedbrannstasjon flyttes til Bryn. Her vil gamle Bryn brannstasjon rives og en ny stasjon bygges for å møte forventningene til en hovedstasjon.

I tillegg til Brann- og redningsetaten er det planlagt at Vann- og avløpsetaten vil få kontorer i samme bygg samt at deres store driftsstasjon med blant annet verksted, maskiner og bilpark blir lokalisert her.

Når disse to etatene samlokaliseres blir prosjektet hetende ”Hovedstasjonen”. Byggestart fastsettes i forbindelse med politisk behandling i 2021.

Bryn sentrum

(Illustrasjon: Rodeo arkitekter)

Bryns urbane hjerte
Det er Entra og JM Norge som samarbeider om utviklingen av Bryn sentrum. Planen utarbeides av Rodeo arkitekter.

Bryn sentrum skal transformeres til å bli et fremtidsrettet, levende og attraktivt byområde. Her skal det  bygges  boliger, arbeidsplasser, servicetilbud, handel og barnehage samt offentlige byrom med grøntarealer med høy kvalitet. Bryn sentrum integrerer sømløst det fantastiske kollektivtilbudet på Bryn med sin beliggenhet inntil knutepunktet. Planarbeidet for Bryn sentrum er i full gang og det formelle oppstartsmøtet ble avholdt i mars 2020.

Grønnere, varmere og mer skapende
Planen vil fremme en høy og kompakt utnyttelse med fokus på bygulv og byrom med høy kvalitet tilrettelagt for byliv og nabolagskvaliteter. De offentlige rom skal fungere som viktige forbindelsesakser som binder Bryn sentrum sammen med områdene rundt og også være viktige grøntkorridorer som trekker naturen inn i sentrum.

Tiltaket skal i sum bidra til at flere bor på, arbeider på, oppholder seg på og bruker Bryn. Dette er en forutsetning for å lykkes med å skape et grønnere, varmere og mer skapende Bryn.

En forlengelse av den tette byen
Bryn sentrum skal utvikles som en forlengelse av den tette byen i Oslo. Bryn skal være møtepunktet mellom byens sentrale deler og bydelene i øst og sør- «Byport øst».

Bryn sentrum være en drivkraft for den øvrige urbane utviklingen på eiendommene rundt og fungere som et tyngdepunkt og hjerte i nærområdet. Bryn sentrum skal også fungere som et sentrumsområde for tilstøtende nabolag som Teisen og Etterstad.

Integrert i kollektivknutepunktet

(Illustrasjon: Rodeo arkitekter)

Brynseng T-banestasjon og den nye gateterminalen for bussene omkranser det nye Brynseng torg. Dette blir det viktigste kollektivknutepunktet øst i Oslo og det mest tilgjengelige knutepunktet i regionen – sammen med Oslo S.

Entra ASA
Kristine Hjellup Horne, prosjektsjef
khho@entra.no
994 04 755

JM Norge AS
Svein Pryts, utviklingsdirektør
svein.prytz@jm.no
934 18 528

Brynskvartalene

Den nye næringsklyngen på høyden
Brynskvartalene ligger på høyden der Bryn hovedgård i sin tid lå. Dette blir nå et knutepunkt med ulike aktiviteter fra store og små næringsvirksomheter, utdanning og forskning, teknologibedrifter og mediebedrifter.

Her skal vi arbeide aktivt for at store virksomheter kan være nav i en større klynge som er attraktiv for både gründere og etablerte virksomheter. Slik skaper vi ny spennende utvikling i byen og lever opp til vår visjon om Bryn som en varmere, grønnere og mer skapende del av byen.

Nye Brynseng T-banestasjon

T-banestasjonen Brynseng er en av Oslos mest hektiske knutepunkt. Fire T-banelinjer går til Brynseng. Du trenger ikke planlegge neste tur. T-banen går bokstavelig talt ”hele tiden”.

Sporveien arbeider med en stor fornyelse av Brynseng stasjon der stasjonen også blir direkte integrert i det nye Bryn sentrum. Inngangen til stasjonen er lagt til Brynseng torg.

Torgbygget

I forbindelse med urbaniseringen rundt Brynseng kollektivknutepunkt har Sporveien foreslått et nytt bygg – Torgbygget – med blandet bruk – kontor, næring og bolig.

Torgbygget ble introdusert som del av et større prosjekt for å utvikle kunnskap og metoder for å urbanisere byens kanter – URBACT – som igjen er et EU-finansiert samarbeidsprosjekt.

Ny gateterminal for buss

Kollektivknutepunkt øst

Bryn skal utvikles videre som kollektivknutepunkt øst i Oslo. Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien.

Her legger man til rette for enkel overgang mellom buss, tog og T-bane.

Mellom Bryn stasjon, Brynseng T-banestasjon og gateterminalen i Østensjøveien skal det etableres gode gangforbindelser. Østensjøveien skal utvides med kollektivfelt og en gjennomgående løsning for gående og syklende.

Les mer om kollektivknutepunktet Oslo øst på kommunens hjemmesider. Klikk her!

Svartdalen og Alnaelva – et fantastisk spennende naturområde midt i byen

Turen langs Anaelva er en annerledes, fredeligere og mer skjermet opplevelse enn turen langs den mer kjente Akerselva.

Alnastien, ble i 2011 forlenget og utbedret slik at du kan gå helt tett på elven flere steder enn tidligere. Svartdalen er området fra Bryn til Svartdalsparken rett nord for Kværnerbyen. Du kan gå fra Bryn og følge turstien nedover langs elven.

Hvis man går fra Bryn – både oppover og nedover – vil man gå inn i et veldig interessant elvelandskap. Det er vakkert, det er mystisk, det er magisk og folk har ikke peiling.

Erling Dokk Holm om Svartdalen og Alnaelva

Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm. Klikk på bildet for å se video om byutviklingen på Bryn!

Høye løvtrær og bratte kanter danner et grønt tak over stien. Ved juvet går stien på pilarer og du kommer du helt tett på elven. En hengebro med svikt og forankringen av stien i bergveggen med overheng, gir deg en luftig ferd over elven og Nygårdsfossen. Stien er godt egnet for barnevogn og er en liten perle for både barn og voksne.

Etter fossefallene følger et frodig våtmarksområde før turstien ender i Svardalsparken som er parkmessig opparbeidet med gressslette og rasteplass.
(Noe tekst er hentet fra ”ut.no” – http://www.ut.no.)

Nils Hansensvei 27

Pecunia satser videre på Bryn

I Nils Hansens vei 27 (NHV 27) planlegger Pecunia et nytt næringsbygg på over 14.000 kvadratmeter. Bygget vil kunne inneholde forretning, undervisning, kultur, bevertning, treningssenter og konferansesenter i tillegg til mer ordinære kontorarealer.

NHV 27 vil være direkte tilkoblet den nye bussterminalen som skal ligge langs Østensjøveien. I tillegg er Brynseng T-banestasjon og jernbanen på Bryn stasjon et kort steinkast unna.

Reguleringsplanen ble godkjent i bystyret i februar 2021.

Pecunia AS
Hans Thomas Knudtzon, viseadministrerende direktør
htk@pecunia.no
911 36 843

Bryn Stasjon

Bryn stasjon er første stoppested etter Oslo S på vei nordover. Reisetiden mellom Bryn og Oslo S er tre minutter. Alle stoppesteder mellom Spikkestad og Lillestrøm har direkte forbindelse til Bryn stasjon.

Stasjonen skal nå rustes opp med ny adkomst og heiser som vil gjøre tilgjengeligheten enda bedre i tillegg til at man renoverer det gamle stasjonsbygget. Dette arbeidet er planlagt startet i 2021.

Bryn stasjon var fra Hovedbanens åpning i 1854 togstopp for å sette til bremser på vogner pga. den bratte utforkjøringen ned mot Oslo, men ble stoppested med ekspedisjon av person- og godstrafikk i 1858. I 1860 ble Bryn fullverdig stasjon med mulighet for å sende togmeldinger og foreta kryssinger. Stasjonen skal nå oppgraderes og den gamle stasjonsbygningen skal renoveres.

Nils Hansensvei 20

(Illustrasjon: Saaha arkitekter)

Bryn er i dag preget av transformasjon hvor lager- og industrivirksomhet erstattes av kontor. Dette er en ønsket utvikling siden Bryn er et regionalt knutepunkt og dermed er godt egnet for mer «menneskeintensive» aktiviteter som kontor, handel og service. Entra eier Nils Hansens vei 20 (NHV 20) og studerer nå hvordan eiendommen kan utvikles.

Revitalisering av Bryn stasjon
NHV 20 vil være med å revitalisere Bryn og nærområdet ved at man ønsker å åpne førsteetasje med utadrettede funksjoner og tjenester. Bygget vil ligge mot randvegetasjonen langs Alnaelva. Prosjektet vil bidra til å tilgjengeliggjøre elva. Samtidig mener man at Oslo kommunes planer om turvei langs Alna også bygger oppunder det urbane grepet.

Økningen i menneskelig aktivitet i og rundt bygningen vil bidra til urbant mangfold og sosial integrering. Forbedringer i gatelys og trafikkårer vil ytterligere bidra til å skape et hyggelig og trygt nabolag.

Entra ASA
Kristine Hjellup Horne, prosjektsjef
khho@entra.no
994 04 755

Grønnere, varmere og mer skapende

En lang rekke offentlige og private aktører er i gang med utviklingen av Nye Bryn. Et allerede fantastisk kollektivtilbud skal bli enda bedre med store oppgraderinger av Brynseng T-banestasjon, ny bussterminal og utbedringer av Bryn stasjon.

Grunneierne på Bryn samarbeider tett for å sikre en helhetlig og på alle måter bærekraftig utvikling av ”den nye byen”.